De Jood Jezus

Inleiding

Rooms Katholieken verwijzen vaak naar het begin van het christendom voor hun supprematie. Het Katholieke geloof zou dan ook gesticht zijn door Jezus, terwijl protestantse kerken hun stichters vinden in de 16de en 17de eeuw.
Dit is echter een grove misvatting van zowel de geschiedenis als van het geloof van de meeste protestantse stromingen, die juist het gevoel hebben dat ze een beweging van terugkeer naar de eerste eeuw hebben gemaakt.

Luther

Maarten Luther (1483 – 1546) kan als de prominentste figuur uit de reformatie beschouwd worden, toch was het in eerste instantie niet Luthers bedoeling een nieuwe religie te stichten. Toen hij zijn 92 stellingen in Wittenberg aan de poort nagelde (een beweging die als het begin van de reformatie wordt beschouwd, maar niettemin discutabel is) wilde Luther vooral het misbruik rond de aflatenhandel aanklagen, en geloofde hij nog steeds dat de paus aan zijn kant zou staan. Luther was namelijk een priester en een quasi onbeduidende hoogleraar aan de Universiteit van Wittenberg. Priester worden was trouwens niet zijn eerste ambitie, zijn familie zag hem liever opteren als advocaat, maar nadat hij in een storm terecht was gekomen, beloofde hij God dat als hij levend uit die storm zou komen hij oprecht moeite voor God zou doen.

Doorheen zijn leven heeft Luther ontzettend veel gewetensangst gehad. Hij vroeg zich telkens af hoe hij als zondig mens waardig kon zijn in de ogen van God die heilig was. Hij was dus op zoek naar een genadige God. Dit resulteerde in een overdreven vroom leven die bestond uit bidden en studeren. Uiteindelijk kwam hij in zijn studie op wat bekend zou worden als de drie sola’s:

  • sola fide (door geloof alleen)
  • sola gratia (door genade alleen)
  • sola scriptura (door de Schrift alleen)

Die in feite, terwijl niet helemaal, toch nog steeds de pijlers zijn waarop het protestantisme is gebouwd. Een protestant gelooft dat hij door genade gered is, en niet door verdienste, in feite zoals prof. Merrigan het verwoordt zal een Katholiek goed leven omdat hij gelovig is, terwijl een protestant gelovig is, en daarom goed zal proberen te leven. Het sola gratia principe was dan ook voor Luther een verademing, die hem uiteindelijk kon doen nadenken over het feit dat hij mocht zondig zijn.

Het sola scriptura principe was uiteraard regelrecht gekant tegen de Katholieke kerk die twee vormen van openbaring heeft:

  • Enerzijds de schrift
  • Anderzijds de traditie

Daarom kan het ook heel moeilijk zijn om over dogmatische onderwerpen met een Katholiek te spreken als protestant omdat de inbreng nu eenmaal anders ligt. Een protestant beroept zich uitsluitend op de bijbel (die een negental boeken minder heeft dan de Katholieke bijbel) terwijl de Katholiek ook uit de traditie zal putten om zijn standpunt hard te maken. Zeker de kerkvaders (uit de eerste acht eeuwen van onze jaartelling) spelen hier een belangrijke rol in.

Verder heeft de paus sinds Vaticanum I ook het recht op onfeilbaar spreken, wat maar in uitzonderlijke gevallen gebeurt, maar die de paus niettemin een sublieme autoriteit en het hoogste woord geeft in de Katholieke kerk. Dit in tegenstelling tot het protestantisme. Een beroemd geworden uitspraak van Luther is “ieder zijn eigen priester” waarmee hij te kennen gaf dat iedere persoon zelf de bijbel kon bestuderen en tot conclusies kon komen.

Maar dit gezegd zijnde, mag men de reformatie niet reduceren tot deze ene persoonlijkheid. De reformatie was geen eensgezinde beweging met één leider en een groep volgers. Overal in heel Europa kwamen er denkers op, die vooral uit het Katholicisme voortkwamen, die hun ideeën poneerden en daarvoor vaak verketterd werden. Anderen, protestantse katholieken genoemd, bleven verbonden met de Katholieke kerk maar hadden niettemin protestantse ideeën, zolang ze zich stil hielden werden deze personen niet uit de kerk verwijderd. Anderen hebben zich actief teruggetrokken en begonnen eigen gemeentes op te richten.

Jezus: de stichter van de Katholieke kerk?

Jezus was een jood. Dat hoor je meteen aan zijn standpunt dat hij innam in de bergrede: “Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.” (Mat 5:17). Uiteindelijk stelde hij aan het kruis: “het is volbracht”. (Joh 19:30).

In zijn een- of driejarige bediening (daar is men niet zeker van daar in de synoptische evangeliën over één paasfeest wordt gesproken, terwijl in het Johannes-evangelie over drie paasfeesten wordt gesproken) heeft hij nooit een ander kerkgebouw betreden dan een synagoge of de tempel.
De manier waarop hij zijn bediening beleed was dezelfde zoals de meeste rabbi’s in die tijd te werk gingen; door mensen uit te nodigen hem te volgen en hen onderwijs te geven. En tot zelfs nog de vijfde eeuw zou de synagoge een plek zijn waar je de christenen zou kunnen vinden, ondanks dat ze ook afzonderlijk, vooral in huizen, samenkwamen, zoals Plinius de jongere ook optekende dat ze gewend waren voor dag en dauw bij elkaar te komen.

Ook bij het laatste avondmaal, werd allereerst het pesach-feest gevierd, een joods feest waarbij er een lam werd geslacht ter gedenking van de bevrijding uit Egypte. Pas daarna stelde Jezus het avondmaal des Heren in, waarin hij zijn lichaam als het brood weerspiegelde, en zijn bloed die vergoten zou worden als de wijn. Er was geen nieuwe religie gesticht, ook de term christenen kwam pas in gebruik na Jezus dood (Hand 11:26).

Petrus de eerste paus?

Jezus zei tegen Petrus: “Jij bent Petrus, de rots waarop ik mijn kerk zal bouwen, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen. Ik zal je de sleutels van het koninkrijk van de hemel geven, en al wat je op aarde bindend verklaard zal ook in de hemel bindend zijn, en al wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.” (Mat 16:18-19). Hierop baseert de Katholieke kerk het primaatschap van Petrus als de eerste paus, en de pausen worden dan ook geteld vanaf Petrus. Let echter wel dat paus in de bijbel helemaal niet voorkomt, meer nog het was pas rond de vijfde eeuw, met Leo de Grote dat er daadwerkelijk sprake begon te komen van het primaatschap van Rome… Over het algemeen was de paus uitsluitend de bisschop van Rome (wat hij ook de dag van vandaag nog steeds is).

Toch is het niet zo duidelijk weer te geven in de Griekse tekst van Mat 16:18 of Jezus met de rots wel degelijk Petrus bedoelde, daar staat namelijk:
σὺ εἶ Πέτρος καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν…
Letterlijk vertaald luidt het dan ook:

…Jij bent Petrus en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen…
Hier klinkt al duidelijk door dat de rots waarop Jezus zijn gemeente zou bouwen, onbepaald is in dit vers en niet noodzakelijk naar Petrus moet verwijzen. Meer nog in de bijbel wordt wel meer gegoocheld met woorden die op elkaar lijken in de oorspronkelijke taal, zoals hier Petrus en Petra.

Verder is ook interessant te melden dat in de discussie met Paulus in handelingen omtrent het volgen van de wet door de heidenen, niet Petrus het hoogste woord voert, maar wel Jakobus, de broer van de Heer.

De stichter van de protestante gemeentes

Lutheranen, calvinisten, zwinglianen, menonnieten… Allen worden ze genoemd naar de persoon die hun gemeente heeft gebouwd. Maar een protestant ziet zich vaak niet gebonden aan die persoon. Ze geloven uitsluitend dat die persoon het bij het rechte eind had. Meestal beroepen de protestantse gemeentes zich op de eerste eeuw. Zij zijn met andere woorden een terugkeer naar die eerste gemeentes. Vele protestantse gemeentes hebben dan ook helemaal geen besturend orgaan zoals dat het geval is bij de Katholieke Kerk. Er is geen persoon die onfeilbaar kan spreken. Meestal is het belangrijkste onderwerp van geloof nog steeds de Romeinse of Apostolische geloofsbelijdenis.

Verder gebruiken ze uitsluitend de bijbel als richtlijn om hun leven als christen vorm te geven. Toch zien we enigszins ook wel een vorm van traditie bij de eerste christenen terugkomen. De christelijke religie stond niet stil met de dood van Christus. Zij baseerde zich niet uitsluitend op de woorden van Jezus, maar evolueerden zelf ook. Zoals we b.v. uit de discussie van de besnijdenis of het aanhangen van de wet kunnen concluderen (Lees Handelingen). Toch moeten we opletten dat we dit niet verabsoluteren als een vrijgeleide om dan maar uit te gaan dat alle kerkvaders een deel van de inspiratie uitmaken. Handelingen het boek waar de evolutie van de kerk wordt geschetst is van een geheel andere categorie. Ook de term katholiek, die in algemene zin gewoon universeel betekent, is een term die pas in de 2de eeuw opgang begon te vinden in de christelijke kerk.

Vrij-zijn conferentie

Ja, ik weet het, ik schrijf niet altijd zoveel als ik zou willen, maar als bediende die daarbij nog een opleiding volgt, ontbreekt het me soms aan tijd om een duidelijk stukje te schrijven. Maar uiteraard blijf ik niet stil zitten. Ik heb nog altijd niet de “ideale” kerk gevonden waar ik graag thuis zou willen komen, maar ik geniet wel van verschillende diensten. Wel ben ik eruit dat ik vooral een protestants christen ben, en geen Katholiek christen. Ik weiger echter de tendens van de stromingen te volgen en mij nu expliciet af te zetten ten opzichte van het Katholicisme; zo kon je mij op kerstnacht in de kerstmis van mijn woonplaats vinden, waar het kerstverhaal heel mooi door een vrouw werd verteld. Ik heb er van genoten, en ik was er niet alleen, want toevallig was een vriend van me daar met zijn zeer Katholieke vriendin.

Maar toch, ervaar ik God intenser tijdens protestantse vieringen. Ik heb inmiddels verschillende evangelische vieringen bijgewoond, en ja, zelfs een pinksterviering. Ik voel mij beter in een evangelische viering dan in een pinkstergemeente. Het was ook een hèèl kleine pinkstergemeente, en met gebedsgenezingen, heb ik gewoon, misschien door mijn achtergrond als Jehovah’s getuige, niet zoveel. Maar overal werd ik vriendelijk ontvangen, en was er achteraf te gelegenheid van het gezelschap te genieten met een tas koffie, waarvoor ik steeds heb bedankt (ik blijf ook nog steeds autistisch). De evangelische gemeentes doen mij in zekere zin heel veel aan de Jehovah’s getuigen denken: er is muziek, er is een preek, en er is gebed. De muziek is leuker in ieder geval dan die van Jehovah’s getuigen. Ook wordt, afhankelijk van de gemeente, wekelijks of maandelijks de avondmaal des heren gehouden… Al als Jehovah’s getuige vond ik het spijtig dat er geen diensten werden gehouden voor de allerkleinsten onder ons, oké, als Jehovah’s getuige zijn de diensten niet al te zwaar en te moeilijk, maar toch nog net te moeilijk voor die kleine kinderen onder ons, waarvan ze hopen dat ze anderhalf uur in stilte kunnen blijven uitzitten, zodat we niet te schande worden gemaakt. In een evangelische gemeente wordt er meestal voorzien in een crèche voor de allerkleinsten, waar er over de bijbel wordt geleerd door hen tekeningen en zo te laten kleuren of te laten maken, en soms ook een tienergroep, waar de iets ouderen zich ten volle kunnen amuseren en God leren kennen op hun eigen niveau.

Wat is vrij zijn?

Plaats waar de conferentie doorgingVrij zijn is een Nederlandse groepering die sinds vorig jaar ook in België conferenties verzorgd. Een conferentie is te vergelijken met een dag- of kringvergadering onder Jehovah’s getuigen. Vrij zijn doet dit op zijn eigen speciale manier. Vrij zijn wordt geleid door Wilkin Van der Kamp, die in Nederland toch geen onbekende is; hij is voorganger in een protestantse gemeente en is opgevoed in een pinkstergemeente. Verder is hij getrouwd heeft enkele kinderen, en heeft ook een zoon geadopteerd uit Peru, die nu inmiddels, als volwassene naar Peru is teruggekeerd om daar een verschil te maken onder de vele straatkinderen.

muziekband op de conferentieDe conferenties van vrij zijn, zijn “gratis”. Je geeft je op via hun website en dan ligt er een voorgedrukt lapelkaartje klaar aan de ingang. De vrij zijn conferenties zijn inclusief lunch ’s middags en koffie tijdens de pauzes. Ik zet “gratis” tussen aanhalingstekens, want natuurlijk kost dit de organisatie heel veel geld, maar daarvoor worden dan weer liefdesgaven opgehaald, die je al dan niet kan steunen.

De vrij zijn conferenties zijn interkerkelijk, meer nog, ze willen de muren tussen de verschillende denominaties opheffen. Een heel mooi gebaar waar ik met grote overtuiging achter sta.

Wie ik ben in Christus

Het onderwerp deze week was “Wie ben je in Christus?”, Wilkin van der Kamp heeft hier een heel klein boekje over geschreven (zo’n honderd pagina’s lang), en eigenlijk werd dit boekje in deze conferentie samengevat (het boekje is te koop via de evangelische boekhandel, en kost iets minder dan 10 euro). De preken werden gehouden door enerzijds Wilkin Van Der Kamp en anderzijds Gerdien Lammers, ja je hoort het goed, een vrouw, trouwens een vrouw die heel mooi kan vertellen ook!

Volmaakt in het ChineesWie ben je in Christus? Velen van ons hebben geleerd dat we nooit goed genoeg kunnen doen voor God. We moeten steeds meer doen. We zijn arme zondaars. Maar besef je wel goed dat een christen in het Nieuwe Testament nergens een zondaar wordt genoemd? Neen, hij wordt een heilige genoemd. Dit destilleer ik dan ook als hèt thema van deze conferentie… Dat wij heilig zijn. Neen, niet door eigen verdienste, maar door verdienste van het lam dat voor ons gestorven is.

Wilkin haalt hierin een mooie illustratie aan uit het Chinees; het woord “volmaakt/perfect” is namelijk een samenvoeging van de woorden “ik”, en “lam”… Nu wil ik wel vertellen over de Chinese taal dat die vreemd genoeg heel veel uit de Hebreeuwse en Christelijke gedachtengoed heeft overgenomen. Zo is het woord voor “boot/schip” een samenstelling van de woorden “acht” en “mond”, net de hoeveelheid van zielen die er op de ark in het vloedverhaal werden opgenomen

“Vol van genade en vol van waarheid”

Gerdien lammens“In de waarheid zijn”, het klinkt voor vele ex-Jehovah’s getuigen vreselijk in de oren… Een waarheid die trouwens constant verandert, en waarvoor je dan nog eens kunt worden uitgesloten… Toch zegt Jezus dat hij vol van genade en vol van waarheid is. Nu zijn er kerken die ofwel de waarheid op de voorgrond stellen ofwel de genade. Eerst moet gezegd worden dat je de genade niet aan iemand anders kunt leren, dat kun je enkel overdragen… Daarom raad ik iedereen nog eens aan Romeinen 14 te lezen, waar er juist tegen het wetticisme wordt ingegaan. Wij hebben de wet namelijk op ons hart gekregen, wij zijn gestorven voor de wet, en dat is de enige manier om ons van “de Wet” te verlossen. De wet is namelijk volmaakt, maar ook altijd een betweter, die ons altijd op onze fouten wil drukken, dankzij het offer dat Jezus heeft gebracht, zijn wij echter rechtvaardig verklaard voor God. Wij zijn volmaakt, omdat God niet langer uitsluitend naar ons kijkt, want wij struikelen nu eenmaal vele malen, maar hij kijkt naar ons door het lam, zoals in het Chinees, in het woordje “volmaakt” het woordje “lam”, net boven het woordje “ik” staat. Jezus is gestorven aan het kruis voor ons. En dat heeft belangrijke consequenties voor de manier waarop wij naar anderen kijken. Want kijken wij naar de ander door de ogen van God, door het lam, die in ons is… Inderdaad de bijbel zegt duidelijk dat Jezus in ons is, zoals de vader in hem is, en hij in de vader.

Heb daarom lief vrienden… Denk aan het dubbel liefdesgebod waarin Christus de wet en de profeten samenvatte: “Heb uw God lief”, en “Heb uw naaste lief”!

De website van vrij zijn
De website van Pan de Vida: het project waarvan ze ambassadeur zijn.